واحدهای مستقر در دوره رشد مقدماتی

  نام مرکز رشد:                                                                                                                              

  فناوری های نوین در علو م شیمی با محوریت محصولات شوینده، دارویی، کاتالیستهاو بازیافت محصولات شیمیایی

       

ردیف نام واحد فناور گروه آموزشی تاریخ پذیرش در مرکز
1 اکسیر دارو علوم پایه 95/07/27
2 نوین بازیافت علوم پایه 95/07/27
3 تربیت بدنی علوم پایه 95/10/07
4 پاراب فنی و مهندسی 95/07/27
5 رباتیک فنی و مهندسی 95/10/07
6 آبیار فنی و مهندسی 95/10/07
7 گوگرد فنی و مهندسی 95/10/07
8 کام آرا کشاورزی 95/07/27