واحدهای مستقر در دوره رشد

( شرکت ارتاخه )     عنوان د ستاورد : سیستم آبیاری هوشمند زیر سطحی     مدیر عامل: دکتر مهدی محرم پور

معرفی دستاورد:

امروزه با توجه به کمبود منابع آب شیرین، بهره گیری از شیوه های نوین ابیاری در کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. افزایش کارایی مصرف آب در آبیاری محصولات کشاورزی حائز اهمیت است. به همین دلیل اصلاح روشهای آبیاری به همراه کاربرد مدلهای تعیین نیازی آبی گیاهان جهت برآورد صحیح از میزان آب مورد نیاز برای هر گیاه و زمان مناسب برای آبیاری هر یک در افزایش کارایی مصرف اب نقش زیادی دارد. یکی از روشهای آبیاری فوق بهینه، آبیاری زیر سطحی است که در این روش میزان کارایی مصرف آب بیش از 80 درصد نسبت به آبیاری غرقابی افزایش می یابد.

تنظیم کننده خودکار ورودی آب
با توجه به تاثیر متغیرهای فراوان در میزان جذب آب توسط خاک و تغییر میزان نفوذ در طول مدت آبیاری تنظیم قطره
چکان در سه روش آمریکایی کاری بسی مشکل وهمراه با سعی و خطا می باشد لذا با حذف قطره چکان و نصب تنظیم
 کننده خودکارعلاوه بر رفع مشکل گرفتگی ،زمان آبیاری کاهش و سطح خیس شدگی در این روش افزایش می یابد.

خطایابی گرفتگی ورودی و خروجی دستگاه
یکی از معضلات جدی محصولات آمریکایی غیر قابل بازدید یا سخت بودن بازدید می باشد در صورتی که در هر دو
محصول واترسوآب خطایابی به صورت هوشمند و مکانیکی انجام می پذیرد.

خطایابی گرفتگی کل شبکه آبیاری در مدل هوشمند
یکی از مزایای بالای سیستم هوشمند واترسوآب هم نسبت به محصولات آبیاری زیر سطحی هم نسبت به کل روش ها و
محصولات آبیاری موجود در دنیا مانیتورینگ و خطایابی کل شبکه آبیاری اعم از چک نمودن آب ورودی به شبکه برق مرکزی، خرابی پمپ و شیر برقی و مشخص کردن مکان دقیق شکستگی لوله در کل شبکه آبیاری می باشد. بدون اضافه نمودن حتی یک سنسور .( اولین در دنیا )