شاخصه های شرکت های دانش بنیان

شاخص های شرکتهای دانش بنیان

  1. تولیدکننده و یا دارای برنامه طراحی و تولید کالای دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مربوط یا ستاد فناوری راهبردی مربوط باشد.
  2.   نهادینه‎سازی و بومی‎سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
  3.   دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد.
  4.  شرکت دارای 2 نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.
  5.  حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
  6.    عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.
  7.  دوسوم اعضای هیات مدیره دارای حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:
  •   حداقل مدرک کارشناسی
  •   حداقل 3 سال سابقه کاری یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی
  •     حداقل یک اختراع تایید شده