شرایط استفاده از خدمات مرکز

شرایط استفاده از خدمات مراکز رشد

هسته‌هاى پژوهش و فن‎‏آورى پس از گذراندن مراحل پذیرش مى‌توانند به عنوان واحد فن‏‎آور مستقر در مرکز رشد دانشگاه از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند. شرایط استفاده از این خدمات به شرح زیر مى‌باشد:

  •           عقد قرارداد استفاده از خدمات مرکز
  •          پرداخت بخشى از هزینه‌هاى خدمات
  •          ارایه گزارش عملکرد به مرکز (3 ماهه)