شرایط تیم ها

شرایط تیم کاری

  • ثبت یک شرکت حقوقی توسط تیم،
  • وجود حداقل سه نفر فارغ التحصیل دانشگاهی مرتبط با موضوع با مدرک کارشناسی و بالاتر که حتما مؤسس باشند،
  • وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیات علمی با سابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسس.