نمودار فرایند پذیرش

 مراحل پذیرش در مرکز رشد واحد بوئین زهرا 
ارائه طرح علمی- تجاری
بررسی طرح توسط مشاورین متخصص
بررسی ایده محوری ، تیم کاری وتوجیه اقتصادی
تکمیل کار برگ دوره پیش رشد و بررسی کار برگ توسط کارشناس مرکز رشد

برگزاری جلسه دفاع

پذیرش و استقرار در مرکز رشد
دریافت کمکهای مالی، مشاوره ای و پشتیبانی ارائه گزارش ماهانه به مدیریت مرکز رشد
تکمیل تیم کاری،ثبت ایده ، شناخت بازار و ثبت شرکت
احراز صلاحیت جهت ورود به دوره رشد
تکمیل کاربرگ دوره رشد و بررسی کاربرگ توسط کارشناس مرکز رشد

برگزاری جلسه دفاع

پذیرش و استقرار در مرکز رشد ،
دریافت کمکهای مالی، مشاوره ای و پشتیبانی
 تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی