شرایط پذیرش در مرکز

شرایط پذیرش در مرکز

  • داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید
  • نوآورى فن‏آورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد
  •  داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند
  • داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید)
  • داشتن شخصیت حقوقی: متقاضیان در دوره رشد و یا عضویت در هیات علمی دانشگاه باید دارای شخصیت حقوقی باشند.