نحوه ی جذب و استقرار

 • مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
 •  تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
 •  برگزارى جلسه معارفه جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
 • ارایه طرح کسب و کار توسط متقاضى
 •  ارزیابى طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد
 •  رفع نواقص احتمالى طرح کسب و کار توسط متقاضى
 •  برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
 • بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
 • اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
 •  استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
 •  ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز.