روال جذب و پذیرش

گردش کار پذیرش واحدهای فناوری در مراکز رشد

فراخوان عمومی یا دوره‌ای  و ارائه اطلاعات به متقاضیان
برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و در اختیار قراردادن کاربرگ مقدماتی پذیرش  توسط مسئول  پذیرش
دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده ، بررسی کارشناسی توسط مسئول  پذیرش
در صورت عدم احراز امتیاز اولیه لازم و نداشتن حداقل شرایط آیین نامه‌ای و کسب تایید مدیر مرکز رشد، اعلام عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی
در صورت کسب امتیاز اولیه لازم، تقکیک درخواستها به پذیرش در دوره رشد و دوره رشد مقدماتی (بر اساس آئین نامه مربوطه ) و ارسال فرمهای مرتبط به متقاضی توسط مسئول  پذیرش
دریافت فرمهای تکمیل شده ، کنترل مدارک توسط مسئول پذیرش
طرح ایده، معرفی اعضاء موسس و  برنامه کاری به همراه امتیاز کسب شده متقاضی در کمیته پذیرش
( متشکل از مدیر مرکز رشد، کارشناس مرتبط و مسئول پذیرش )
در صورت تاییدکمیته پذیرش، تعیین داور(کارشناس متخصص  مرتبط) برای ارزیابی فنی، اقتصادی طرح و اعلام موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری

برگزاری جلسه مصاحبه با حضور اعضاء شورای فناوری مرکز رشد، کارشناس متخصص  مرتبط و تیم  متقاضی
محاسبه امتیاز جلسه مصاحبه توسط مسئول  پذیرش
جمع بندی جلسه مصاحبه و بررسی امتیاز نهایی واحد فناوری  متقاضی در شورای فناوری مرکز رشد
در صورت عدم احراز امتیاز لازم، اعلام مخالفت پذیرش در دوره  رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط خاص به واحد فناوری  متقاضی
در صورت احراز شرایط حضور در دوره  رشد،  ابلاغ فرجه زمانی جهت تکمیل و تطبیق تصویر برابر با اصل مدارک (واحدهای فناوری فاقد هویت حقوقی ، در صورت پذیرش در دوره رشد در مهلت زمانی ملزم به ثبت حقوقی موسسه یا شرکت می‌باشد). 
پس از تکمیل نهایی مدارک اعلام موافقت قطعی پذیرش واحد فناوری  متقاضی توسط مدیر مرکز رشد
پیگیری متقاضی از دفتر مرکز رشد جهت استقرار
اعلام شرایط ویژه استقرار در مرکز رشد، توسط مدیرمرکز رشد
تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدیر مرکز رشد