دوره رشد

 

دوره رشد:

دوره ای است که در طی آن یک گروه متناسب (از لحاظ تخصص و هماهنگی) در قالب یک شرکت، شکل گرفته و با تعقیب یک ایده مناسب از رهگذر تحقیقات، تواناییهای لازم جهت حضور فعال در بازار و ارائه محصولات خود به بازار را کسب کرده و نهایتاً به یک مجموعه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.

مراحل رشد واحدهای فناور مرکز رشد

یک واحد فناور  نوپا (start up) برای تبدیل شدن به یک واحد فناور  موفق از رهگذر انجام تحقیقات و ورود به بازار می باید مراحل اساسی زیر را طی می نماید: 

  • کشف و پالایش یک ایده بازارپسند به عنوان محور فعالیت اقتصادی واحد فناور
  • تبدیل ایده فوق به یک محصول در حد آزمایشگاهی
  • تدوین دانش فنی لازم جهت ایجاد خط تولید نمونه آزمایشگاهی  

واحدهای فناور در طی مراحل رشد می بایست توانایی ها و مهارت هایی مانند بلوغ علمی، بلوغ مالی و بلوغ سازمانی را کسب نمایند و در کنار این شاخصها به شناسایی بازار و بازاریابی محصول خود بپردازند.

بلوغ علمی- فنی مؤسسه

هر واحد فناور  مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی توسعه ای را با موفقیت به انجام رسانده باشد (اعم از مدت استقرار در مرکز رشد و یا قبل از آن) و یک ایده را به محصول تبدیل نماید به عنوان واحد فناور  بالغ علمی فنی شناخته میشود. از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ علمی فنی واحد فناور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پروژه های انجام شده از نظر مدیریت علمی
  • واحد فناور از نظر مدیریت علمی
  • موسسان واحد فناور از نظر مدیریت علمی
  • همکاران تمام وقت واحد فناور از نظر مدیریت علمی

بلوغ مالی واحد فناور 

هر واحد فناور مستقر در مرکز رشد که یک طرح تحقیقاتی (اعم از توسعه ای و غیرتوسعه ای) خود را در قالب اعتبارات مصوب طرح به انجام رسانده باشد، به عنوان یک مؤسسه بالغ مالی شناخته می شود.

از جمله معیارهای ارزیابی بلوغ مالی به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • میزان درآمد کل واحد فناور  طی یک دوره یک ساله
  • میانگین نسبت درصد پیشرفت قراردادهای واحد فناور به درصد مبالغ دریافتی

بلوغ سازمانی و مدیریتی واحد فناور 

هر واحد فناوری که توانایی ادامه حیات، مستقل از مشاورین را داشته باشد و بتواند کادر نیروی مورد نیاز خود را تثبیت و تکمیل نماید از نظر سازمانی واحد فناور بالغ شناخته می شود.