کادر ستادی


 

 اعضای کادر ستادی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

ردیف   نام و نام خانوادگی    سمت تحصیلات
1 دکتر سعید کاظمی محسن آبادی معاون پژوهش و فناوری دکتری
2 دکتر سید محمود موسوی صفوی مدیر مرکز رشد و فناوری دکتری
3  فاطمه فرقانی رامندی کارشناس امور فناوری و بازاریابی مرکزرشد کارشناسی ارشد

اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر علیرضا فریدونی رئیس مرکز رشد استان قزوین
2 دکتر رضا شعبان نژاد عضو و رئیس شورا
3 دکتر سعید کاظمی محسن آبادی عضو و نائب رئیس شورا
4 دکتر احمد قربانخانی مدیر عامل شهرک صنعتی اشتهارد
5 دکتر ابوالفضل صفیعی پور عضو شورا و معاون اداری و مالی واحد
6 دکتر سید محمود موسوی صفوی عضو و دبیر شورا
7 دکتر بهناز خوش طینت عضو شورا
8 دکتر اسماعیل کشاورز صفی ئی  عضوشورا و کارشناس حقوقی