معرفی مرکز رشدمرکز رشد مرکزی است که شرکتهای نوپا و تیم های کارآفرینی متکی بر فناوری را در راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین تجارت در صحنه ملی و جهانی حمایت می کند. مرکز رشد شرکتها را با فراهم کردن مجموعه ای از خدمات در جهت حرکت به سمت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت کمک می کند.

مأموریت اصلى مراکز رشد ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهاى دانش‌بنیان است. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند.